“МОНГОЛ СОЁЛ-МОНГОЛ ГОЁЛ” өдөрлөг

Бизнес эдийн засгийн тэнхимийн мэргэжил сурталчлах аяны “МОНГОЛ СОЁЛ-МОНГОЛ ГОЁЛ” үндэсний хувцастай нэг өдөр, өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21