Бакалаврын хөтөлбөр

МУИС-ийн Завхан сургууль нь МУИС-ийн сургалтын үйл ажиллагааг бүс нутагт явуулж эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургалт, судалгааны үйл ажиллагаагаар тэргүүлдэг, эрдэм оюуны томоохон төв болон хөгжиж байна.

Завхан сургууль нь бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээний зах зээлийн бодит эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, олон улсын жишигт нийцэхүйц боловсролын чанартай үйлчилгээг үзүүлж байна.

Бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр Товч танилцуулга Сургалтын төлөвлөгөө

Нягтлан бодох бүртгэл

 МУИС-ийн Завхан сургууль нь Нягтлан бодох бүртгэлийн  дараах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

 1.       Нягтлан бодох бүртгэлээр бакалавр

 Өдрийн сургалтаар

 • Нягтлан бодогч
 • Татварын нягтлан бодогч
 • Нягтлан бодогч, хяналт шалгалт
 • Нягтлан бодогч, мэдээлэл зүй

 Эчнээ сургалтаар

 • Нягтлан бодогч

 2.       Төгсөлтийн дараах сургалт

 • Магистр, магистрын бэлтгэл

 Мэдлэг, ур чадвар

 • Эдийн засгийн онол, бизнесийн удирдлага, зохион байгуулалт, төлөвлөлт, бизнесийн ‎‎эрх зүй, маркетинг, санхүү, зээл, мөнгөний онол, тоон болон статистик шинжилгээний аргууд,
 • М‎‎эдээлэл зүйн үндэс, мэдээллийн бааз ба систем, бүртгэлийн мэдээллийг компьютерээр боловсруулах программ хангамжийн мэдлэг,
 • Нягтлан бодох бүртг‎э‎лийн үндэс, бүртгэлийн бодлого зохицуулалт, мэдээлэл боловсруулах технологи ажиллагаа,
 • Санхүүгийн бүртг‎э‎л, нягтлан бодох бүртгэ‎лийн олон улсын болон үндэсний стандарт, санхүүгийн тайлан бэлтгэх, гүйцэтгэлийг шинжлэх арга зүй,
 • Зардлын бүртгэ‎л, зардлыг төсөвлөх, гүйцэтгэлийг хянаж бүртгэх, хуваарилах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртөг тооцох, хэлбэлзэлд шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх арга зүй,
 • Аж ахуйн н‎э‎гжийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн удирдлага, оновчтой шийд‎эл, түүний үндэслэл, удирдлагын бүртгэлийн үндсэн асуудлууд,
 • Санхүүгийн тайлангийн аудитын арга зүй, олон улсын стандарт;
 • Бизнесийн н‎эгдсэн тайлан болон засгийн газар, төрийн бус байгууллагуудын  бүртг‎эл, тайлагналын онцлог;
 • Татвар, даатгал, нийгмийн даатгалын төлбөр тооцоо, тайлагналын тогтолцоо;
 • Нягтлан бодох бүртг‎элийн ажилтаны м‎э‎ргэжлийн ёс зүй.

Файлаар харах

Санхүү

 МУИС-ийн Завхан сургууль нь Санхүүгийн  дараах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

 1.  Санхүүгийн бакалавр

 Өдрийн сургалтаар

 • Санхүү (Санхүүгийн менежмент)
 • Санхүү (Төрийн санхүү)

 Эчнээ сургалтаар

 • Санхүү

 2.  Төгсөлтийн дараах сургалт

 • Магистр, магистрын бэлтгэл

 Хөтөлбөрийн зорилго:

  “Орчин үеийн санхүүгийн шинжлэх ухааны онол, үзэл баримтлал, зарчим, арга зүйд суурилан түүнийг бүтээлчээр хөгжүүлэх; амьдралд хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлэх болон санхүүгийн мэргэжлийн сургалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэхэд оршино”

 Давуу тал:

 • Макро болон микро эдийн засгийн аль ч түвшинд ажлын байраар хангагдах.
 • Төрийн санхүүгийн орчин үеийн шинэ онол, үзэл баримтлал, хандлага зарчим, арга зүйг эзэмшин түүнийг бүтээлчээр амьдралд хэрэгжүүлэх
 • Макро түвшинд санхүүгийн бодлого боловсруулахад оролцох боломжтой.

 Төгсөөд ажиллах боломжтой байгууллагууд:

Төгсөөд ажиллах салбар Ажлын байр
1 Сангийн яам, түүний харъяа хэрэгжүүлэгч агентлагуудад (Татварын Ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар), агентлагууд  болон бусад яамдын Санхүү хөрөнгө оруулалтын газар, хэлтсүүдэд Сангийн яам түүний газар хэлтсүүдэд: мэргэжилтэн, эдийн засагч, шинжээч

Бусад яамд, агентлагуудад:

Санхүүч, эдийн засагч, Татвар болон гаалийн байгууллагад татвар/ гаалийн улсын байцаагч, хяналтын улсын байцаагч

2 Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Санхүү-эдийн засаг төрийн сангийн газар, хэлтэст Төсвийн мэргэжилтэн, орлогын мэргэжилтэн,  эдийн засагч, төлөвлөгч
3 Бүх төсөвт байгуулага, Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газарт Санхүүгийн мэргэжилтэн, хөрөнгө оруулалт- худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, эдийн засагч,
4 Үндэсний аудитын төв болон орон нутгийн байгууллагууд Хянан шалгагч, аудитор

Файлаар харах

Банк

 Хөтөлбөрийн зорилго:

 “Банкны мэргэжлээр хөдөлмөрийн зах зээл дэх бодит эрэлтэд нийцсэн  чадварлаг  боловсон хүчин болон салбарын тэргүүлэх судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан бэлтгэхэд оршино.”

 Давуу тал:

 • Банкны салбарын боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ өндөр учир ажлын байраар бүрэн хангагдах боломжтой;
 • Макро түвшинд санхүү, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар эзэмших;
 • Банкны хөрөнгийг удирдах, банкны эрсдэл, хөрвөх чадварыг удирдах, зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох зэрэг банкны байгууллагын бүх түвшинд ажиллах онолын мэдлэг, практик ур чадвар, дадал эзэмших;

Файлаар харах

Маркетинг

 Мэдлэг, ур чадвар

 • Маркетингийн үйл ажиллагааг оновчтой удирдаж, зохион байгуулах;
 • Зах зээлийн эрэлт, борлуулалтыг урьдчилан таамаглах;
 • Маркетингийн судалгааны арга зүйд суралцаж, бие даан судалгаа хийх чадвар эзэмших;
 • Маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг төлөвлөх, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах;
 • Зах зээлийг хэсэгчилж, зорилтот зах зээлийг сонгох, хоногшуулалтын стратегийг хэрэгжүүлэх;
 • Реклам сурталчилгааны төлөвлөлт, бодлого, хөтөлбөр, стратегийг боловсруулах;
 • Компьютер, график дизайны программууд дээр ажиллаж, бүтээл хийж сурах;
 • Байгууллагын рекламны иж бүрдлийн дизайныг зохион бүтээж, боловсруулан, зах зээлд таниулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулах;
 • Бүтээгдэхүүн, брэнд хөгжүүлэлт хийж, шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, үнэ тогтоох, идэвхжүүлэлт, борлуулалтын асуудлыг хариуцан ажиллаж бүтээлч санаачилгыг хөгжүүлнэ.

Файлаар харах

Бизнесийн менежмент

Мэдлэг, ур чадвар

 Менежментийн хөтөлбөрт суралцсанаар дараах ерөнхий мэдлэг ур чадварыг эзэмшинэ.

 • Микро, макро түвшний эдийн засгийн онолын асуудлыг судлан эзэмших
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөх, шийдвэр гаргах үр ашигтай системийг бүрдүүлэх
 • Стратеги болон төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтийн механизмуудыг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэлтийг удирдан зохион байгуулах онол, арга зүйн мэдлэг эзэмших
 • Тоон шинжилгээний болон эконометрик, статистикийн аргуудыг эзэмших, хэрэглэх
 • Байгууллагын орчны шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах, төлөвлөгөө боловсруулах арга, загваруудыг хэрэглэх
 • Зорилго, төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтийн механизмуудын онцлог, ач холбогдол, уялдаа холбоог тайлбарлах чадвартай байна.

Файлаар харах

Худалдаа

Мэдлэг, ур чадвар

 • Худалдаа, бизнесийн салбарын төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
 • Монгол улсын импорт, экспортын бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд экспертиз хийх;
 • Худалдааны салбарын хуулийн хэрэгжилт, хүнсний хангамж, аюулгүй байдалд хяналт тавих, зохицуулалт хийх;
 • Худалдааны байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
 • Бөөний болон жижиглэн худалдааны газрын төлөвлөлтийн загвар боловсруулах;
 • Худалдааны салбарыг автоматжуулах, техник, технологийн шинэчлэл, дэвшлийг нэвтрүүлэх;
 • Худалдааны газрын бараа, үйлчилгээний нэр төрлийг оновчтой бүрдүүлэх, өргөжүүлэх, шинэчлэх;
 • Цахим худалдааны бизнесийг төлөвлөх, эрхлэн гүйцэтгэх;
 • Бөөний болон жижиглэн худалдааны газрын борлуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 • Нийлүүлэлтийн сүлжээ, хангамж, логистикийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 • Худалдааны салбарын зах зээл, өрсөлдөгчийн судалгаа, шинжилгээ хийх.

Файлаар харах

Хос хөтөлбөрөөр суралцаж хос мэргэжил эзэмшиж 2 дипломтой төгсөх боломжтой.