МУИС-ийн Завхан сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэлийн XIV” олимпиадын удирдамж