Эрдэм шинжилгээ хамтын ажиллагааны алба

Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагааны алба нь сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, чанар чансааг дээшлүүлэх, дээд боловсролын үйлчилгээг бүх нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, сургуулийн дотоод, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус албаны бүрэлдэхүүнд Баруун бүсийн судалгааны төв, Бизнесийн сургалт, үйлчилгээний төв, Гадаад хэл, компьютерийн төв үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Баруун бүсийн судалгааны төв нь бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудлуудыг онол, арга зүйн зохих түвшинд судлаж, төр, засгаас шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжлийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, зөвлөмжөөр хангах чиглэлээр ажиллаж байна.

Бизнесийн сургалт, үйлчилгээний төв нь бие дааж болон зохих түвшний төр, захиргааны байгууллага, дотоод, гадаадын сургалт, судалгааны байгууллагуудтай хамтран харилцагч байгууллагын маркетинг, менежментийг сайжруулах, бизнес төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт явуулах, зөвөлгөө өгөх, байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, хувь хүмүүсийн мэдлэг мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжил олгох шаталсан сургалтууд явуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

Гадаад хэл, компьютерийн төв нь харилцагч байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, иргэдийн гадаад хэл, компьютерийн мэдлэгийг дээшлүүлэх шаталсан сургалт явуулах, хувь хүн болон байгууллагын захиалгаар орчуулга хийх, комьпютерийн засвар үйлчилгээ хийх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Судалгааны тэргүүлэх чиглэл

  • Бүс нутгийн хүн ам зүйн судалгаа
  • Бүс нутгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчны судалгаа
  • Бүс нутгийн санхүүгийн орчны судалгаа
  • Бүс нутгийн бизнесийн орчны судалгаа
  • Бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын орчны судалгаа
  • Бүс нутгийн нийгмийн үйлчилгээний орчны судалгаа

Багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Тус сургууль нь эрдэм судлалын ажлыг тэргүүн зэрэгт тавьж, багш, оюутнуудаа эрдэмжүүлэх, тэдний эрдэм шинжилгээний ажилд тал бүрийн дэмжлэг үзүүлэх, оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр үе шаттай арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлсний үр дүнд судалгааны ажлын цар хүрээ жилээс жилд өргөжиж, чанар чансаа нь дээшилсээр байна.

Одооны байдлаар манай багш нар сургууль, аймаг, бүс, улс, олон улсын хэмжээний хурлуудад 200 гаруй эрдэм шинжилгээний илтгэл хэлэлцүүлж, дотоод болон гадаадын мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд 80 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж, 50 гаруй орчуулга, ном сурах бичиг, гарын авлага бичиж, “Эрдэм шинжилгээний бичиг” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг жил бүр эрхлэн гаргаж сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилд ашиглаж байна.

Судалгааны төвөөс дээрх судалгааны чиглэлүүдийн хүрээнд бие дан болон аймаг орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллага, дотоод, гадаадын их, дээд сургууль, олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн газруудтай хамтран бүс, орон нутгийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудаар 20 гаруй төсөл, захиалгат судалгааны ажлууд хийж гүйцэтгээд байна. Сургуулийн багш бүр өөрийн гэсэн судалгааны чиглэлээр ажилладаг бөгөөд нийт багш нарын 50 гаруй хувь нь дотоод, гадаадын судалгааны төсөл, захиалгат ажлын удирдагч, гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.

Багш нарын судалгааны чанар чансааг сайжруулах, идэвхижүүлэх үүднээс Эрдмийн сар аянг сургууль дээр жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж, их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын шинжлэх ухааны салбар дахь хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, туршлага солилцох, судалгааны үр дүнг нийтийн хүртээл болгох үүднээс бүс, улс, олон улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурлыг хоёр жил тутамд зохион байгуулж хэвшээд байна.

Оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Манай сургууль оюутнуудынхаа эрдэм шинжилгээ, судлагааны ажлын онол-арга зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор оюутнуудын дунд Эрдмийн сар аянг жил бүр зохион байгуулахаас гадна МУИС, Оюутан конгресс болон Оюутны холбоотой хамтран сургалт, семинар, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах, шилдэг эрдэмтэн, судлаач, оюутнуудыг урьж лекц, ярилцлага хийх, туршлага солилцох, оюутан солилцох ажлуудыг хийж байна.

Сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилд оролцдог оюутны тоо жилээс жилд нэмэгдэж, эрдэм шинжилгээний ажлын ур чадвар дээшилж, цар хүрээ өргөжиж сургууль, аймаг, бүс, улс, олон улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал, уралдаан, тэмцээн, олимпиадад тогтмол амжилттай оролцож байна.

Дотоод, гадаад хамтын ажиллагаа

    Манай сургууль сүүлийн жилүүдэд дотоод, гадаад хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх чиглэлээр ихээхэн хүчин чармайлт гарган ажиллаж байна. МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль, Орхон их сургууль, Ховд их сургууль, АШУҮИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургууль, Архангай аймаг дахь Багшийн сургууль, Дорнод аймаг дахь Багшийн дээд сургууль зэрэг төвийн болон бүсийн их, дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагаа тогтоож, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг сайжруулах, багш нарын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, ажлын туршлага солилцох, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, ном, сурах бичиг бичих, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, судалгааны ажилд оролцох зэрэг олон талаар хамтран ажиллаж байна.

    Мөн орон нутгийн төр, засгийн байгууллага, ЗДТГ, Баруун бүсийн зөвлөл, Засгийн газрын Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо зэрэг хөгжлийн бодлогын газрууд, ШУА-ийн харъяа Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, Бүсийн хөгжлийн академи зэрэг төвийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай эрдэм шинжилгээний чиглэлээр хамтран ажиллаж бүс, орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, нутагшил суурьшлын асуудлаар төрөлжсөн судалгааны ажлуудыг хийж байна.

      Гадаад харилцааны хүрээнд ОХУ-ын Горный Алтайн их сургууль, Алтайн улсын их сургууль, ХААИС, Техникийн их сургууль,Томскийн улсын их сургууль, Тува улсын их сургууль, БНХАУ-ын ШУӨЗО-ны Санхүү, Эдийн засгийн их сургууль, Турк улсын Измир хотын Gediz их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж, зочин профессор, багш, оюутны төлөөлөл солилцож, судалгааны хамтарсан төсөл хэрэгжүүлж, эрдэм шинжилгээний хамтарсан өгүүлэл, сэтгүүл гаргаж байна. Түүнчлэн ОХУ-д 2 жил тутам бизнесийн чиглэлээр зохион байгуулагддаг олон улсын оюутны конкурс, Оюутны олон улсын зуны сургалтуудад манай сургуулийн оюутны баг тогтмол оролцож байна.