“ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ӨДӨР”-ийг угтан зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө

001