“МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ-2018” хамтын ажиллагааны хүрээнд

МУИС-ийн Завхан сургууль нь Улиастай сумын ЕБС-ийн Бүрэн дунд IV сургуулийг сонгон 12 ангийн төгсөгчдөд Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтанд бэлтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 30 гаруй шалгалтын материал, сорил, тестийн эмхэтгэл, сурах бичгийг гардуулан өглөө. Энэхүү үйл ажиллагаа нь жил бүр уламжлагдан ЕБС-иудыг бүрэн хамруулан зохион байгуулагдахаар шийдвэрлэгдсэн болно.