Санхүү мэргэжлийн их сорил явагдлаа

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Санхүү мэргэжлийн 3-4 түвшний нийт 45 оюутнуудын дунд Англи хэл, Компьютер, Илтгэх урлаг, Эссэ бичлэг, Мэргэжлийн шалгалт, Багаар ажиллах чадвар гэсэн 6 гол чадварыг шалгах их сорилыг 2018 оны 10-р сарын 18-аас 11-р сарын 02-ны хооронд явууллаа. Уг сорилын үр дүнд нийт 6 шалгалтын үр дүнгээр 1-5-рт эрэмблэгдсэн оюутнуудыг шалгаруулж гэрчилгээ олгов. Энэхүү мэргэжлийн их сорил нь Намар, Хаврын улиралд тус бүр нэг удаа бүх мэргэжлийн оюутнуудын дунд зохион байгуулагдах юм.