Нягтлан бодох бүртгэлийн ном, сурах бичигийн танилцуулга

БАТЛАВ:

МУИС-ийн Завхан сургуулийн захирал                                П.Оюунбилэг /Доктор, профессор/

Нягтлан бодох бүртгэлийн ном, сурах бичигийг

оюутанд нэгдсэн байдлаар танилцуулах үзэсгэлэнгийн ажлын  хөтөлбөр

 Үндэслэл:

Үндэслэлийг 2 чиглэлээр авч үзэв. Үүнд:

  1. 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын cүүлч болж, шалгалтын хоногууд ойртож байгаатай холбогдуулан оюутнууд хичээлээ давтах, шалгалтанд бэлтгэх хэргэцээ шаардлагад,
  2. НББ4-р түвшиний оюутнуудын хувьд дараагийн улиралд мэргэшүүлэх хичээл судлах, үйлдвэрлэлийн дадлага хийж тайлан бичихэд хэрхэн суралцаж, бэлтгэгдсэн байдал зэрэгт үндэслэв.

Зорилго:

Уг ажлын зорилго нь оюутнуудыг амжилттай суралцахад нь ач холбогдол өгөх. Үүнд:

  1. Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлийн танин мэдэх хэрэгцээг нэмэгдүүлэх,
  2. Мэргэжлийн хичээл хоорондын уялдааг ном сурах бичгээр дамжуулан таниулах,
  3. НББ-ийн 4-р түвшиний оюутнуудаас 1,2,3 түвшиний оюутнууд туршлага судлахад тус тус оршино.

Хамрах хүрээ:

МУИС-ийн Завхан сургуулийн бакалаврын бүх түвшиний оюутнууд, тэнхим, алба нэгжүүд

 Ажлын төлөвлөгөө:

Хийгдэх ажил Хариуцах эзэн
1 Хичээлийн танилцулга хийх /5 минут/ Д.Эрдэнэсоёл
2 Хичээл бүрээр бэлтгэсэн сурах бичиг, гарын авлага, мэргэжлийн сонин, сэтгүүлийн үзэсгэлэнтэй танилцуулах НББ4-р түвшиний  оюутнууд
3 НББ4 оюутнуудын танхимын дадлага,санхүүгийн тайлангийн шижилгээ болон бусад хичээлээр хийсэн бүтээлтэй танилцуулж 1,2,3-р түвшиний оюутнуудад зөвлөгөө өгөх НББ4-р түвшиний оюутнууд

 Хэзээ, хаана болох:  2018.12.03-ны  Даваа гарагт  14.30 цагаас  номын санд  болно.

Зохион байгуулагч: Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

НББ 4-р түвшиний оюутнууд