“Эрдмийн сар-1” аян

2018-2019 оны хичээлийн жилийн “Эрдмийн сар-1аяны хүрээнд дэх “Эрдэм шинжилгээний бүтээлд ишлэл, ном зүйг хэрхэн хийх тухай” Зөвлөгөө өгсөн тайлан

Уг зөвлөмжийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс  Эрмийн сар-1 аяны ажлын удирдамжийн  дагуу 2018.11.16 өдөр 204 тоот танхимд  хуваарийн хийлээ.

Оюутуудын оролцооны хувь аваад үзэхэд 4ба 1-р  түвшины нийт 16 оюутан зөвлөгөө авав.

Эрдэм шинжилгээний бүрээлд ишлэл, ном зүйн жагсаалт хийх тухай зөвлөгөөг

Ишлэл зүүлт хийх энгийн арга,  мөн олон улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй АРА загварын тухай  гэсэн  хоёр чиглэлээр хийв.  Ишлэл хийхэд  Microsoft office word

програмын Referances цэсэн дэх  Insert footnote командыг ашиглах, мөн АРА style –ээр ишлэл хийхэд Biblography командыг ашиглах талаар зөвлөсөн.  АРА style-ийн түүх , загварын хувилбарын тухай хэрэглээ түүнчлэн тухайлсан Mendeley програм

https://www.mendeley.com/ сайтнаас татан авч хийж буй бүтээлдээ ном зүйг эмхэтгэн оруулахад ашиглаж болох талаар танилцууллаа.