МУИС-ийн Завхан сургууль санхүү мэргэжлийн их сорил эхэллээ

МУИС-ийн ЗАВХАН СУРГУУЛЬ САНХҮҮ МЭРГЭЖЛИЙН ИХ СОРИЛ ЭХЭЛЛЭЭ. 2019.04-15-аас 28-ны хооронд

МЭРГЭЖЛИЙН ОЮУТНУУДЫГ ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

Санхүү, Эдийн засгийн тэнхим