МУИС-ийн Завхан сургууль болон Бизнесийн сургууль дээр хэрэгждэг ижил хөтөлбөрүүдээр хавсрага хөтөлбөрөөр 2015-2016 оны хичээлийн жилд сургалт явуулна

2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд сургалт явуулах хавсрага хөтөлбөр батлагдлаа. 

  Хөтөлбөр Индекс Сургууль
1 Хими 053101 ШУС
2 Биологи 051101 ШУС
3 Биотехнологи 078802 ШУС
4 Экологи 052101 ШУС
5 Биологийн нөөц судлал 052201 ШУС
6 Биохими 051201 ШУС
7 Багш, байгалийн ухааны боловсрол /биологи/ 011402 ШУС
8-13 Гадаад хэлний орчуулга /хятад,япон,солонгос,араб, турк, орос / 023101 ШУС
14-18 Олон улс, орон судлал  /хятад,япон,солонгос,араб, турк/ 022203 ШУС
19-21 Хэл шинжлэл  /монгол, орос, герман/ 023202 ШУС
22 Сэтгүүл зүй 032101 ШУС
23 Сэтгэл судлал 031301 ШУС
24 Философи 022301 ШУС
25 Шашин судлал 022101 ШУС
26 Антропологи 031403 ШУС
27 Археологи 022202 ШУС
28 Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол 011407 ШУС
29 Эдийн засаг 031101 ШУС
30 Олон улсын харилцаа 022204 ОУХНУС
31 Нийтийн удирдлага 041303 ОУХНУС
32 Эрх зүй 042101 ХЗС
33 Нягтлан бодох бүртгэл 041101 БС
34 Санхүү,банк 041201 БС
35 Бизнесийн удирдлага 041301 БС
36 Аялал жуулчлалын менежмент 041304 БС
37 Менежмент 041302 БС
38 Маркетинг 041401 БС
39 Худалдаа 041601 БС

Тайлбар: 

“Хавсарга хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх журам”-ын 3.3 заалтын болзол хангасан, дээрх хавсарга хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлтэй оюутнууд 2016-4-18-ны дотор тухайн хөтөлбөрийг харъяалах бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албанд хандаж ”Хавсарга хөтөлбөрт суралцах хүсэлт”-ийн маягт бөглөнө.

Татах (PDF, Unknown)

Сургалтын нэгдсэн алба