“Гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх ажилд оюутнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт илтгэлийн уралдааны удирдамж

1. 2.